Archiwa kategorii: Aktualności

Prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 21 maja do 21 czerwca 2024 roku, na terenie Gminy Łodygowice realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych .
Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową – kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
Dorośli Mieszkańcy Gminy:
https://mieszkanlodygowice.webankieta.pl/

OWES nabór formularzy pomysłów biznesowych

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego informuje o rozpoczęciu naboru formularzy pomysłów biznesowych w ramach wsparcia na tworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych.

Nabór dokumentów będzie prowadzony w terminie od 6.05.2024 r. do 24.05.2024 r. do godz. 23:59. Szczegółowe informacje znajdują się na naszej stronie: Informacje o naborze OWES dla NGO

Złożenie formularza pomysłu jest warunkiem koniecznym w celu ubiegania się o otrzymanie wsparcia finansowego.

Formularz pomysłu należy dostarczyć w wersji papierowej do biura OWES w godzinach jego funkcjonowania lub w wersji elektronicznej (skan podpisanego formularza) na adres poczty e-mail: rekrutacja.owes@bcp.org.pl.

Do naboru zastosowanie mają zapisy „Regulaminu udzielania wsparcia finansowego na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie społecznym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej obszaru południowego” z dnia 6 maja 2024 roku.

 

W załączeniu dwie grafiki do załączenia przy informacji o:

-ścieżce projektu

-info o wysokości wsparcia

 

Z pozdrowieniami

Agnieszka Kowalska

—————————————-

Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości

  1. Zacisze 5

43-300 Bielsko-Biała

tel. 503822990, 33 496 02 44

www.owes.bcp.org.pl

Ścieżka-projektu-OWES.jpg (38 pobrań ) OWES_informacja-o-kwotach-wsparcia.pdf (36 pobrań )

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

 

Program Opieka Wytchnieniowa

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Informacje o programie oraz przystąpieniu do diagnozy potrzeb.

logo_aoon
Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 30.10.2023r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Aktywność zawodowa członka rodziny lub opiekuna nie wyklucza z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Udział w Programie jest bezpłatny!

W godzinach realizacji usług opiekuna nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowe ze środków publicznych.
Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Gmina Łodygowice planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Łodygowice, prosi osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie w terminie do dnia 10.11.2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania oraz klauzuli informacyjnej RODO stanowiących załącznik do informacji osobiście w formie papierowej do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 700- do 1500,
czwartek od 700- do1630,
piątek od 700- do 1330.
lub drogą elektroniczną na adres email: kierownik@gopslodygowice.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 338631854 w dniach i godzinach wskazanych powyżej.
Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.
Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresami:
Ogłoszenie o naborze: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30.10.2023-1698671211.pdf
Program:https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf
ZAŁĄCZNIKI:

drukzapotrzebowaniaow2024.docx (276 pobrań ) Informacja dodatkowa za 2023 r. (27 pobrań )