Archiwa kategorii: Bez kategorii

Stypendium szkolne 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są w terminie do 15 września 2021.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia w/w pomocy wynosi 528,00 zł na osobę w rodzinie (dochód obliczony na podstawie zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Informacje dostępne w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 33 863 1854.

Program „WSPIERAJ SENIORA”

PILNE !!!  KOMUNIKAT

 

Szanowni SENIORZY  (70+)

mieszkańcy Gminy Łodygowice

 

W trosce o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo Wójt Gminy Łodygowice przystąpił do realizacji Programu „WSPIERAJ SENIORA” ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

 

Powyższy Program ma na celu  realizację usługi wsparcia na rzez osób powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu.

 

Usługa ta realizowana będzie przez pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

 

 Zachowując bezpieczeństwo realizacji usługi – (w szczególności uwrażliwienie na osoby podszywające się za realizatorów tego zadania) uruchomiona jest INFOLINIA, która zapewni Seniorom bezpieczne połączenie się z ośrodkiem.

 

SENIORZE!!!  ZOSTAŃ W DOMU NIE LEKCEWAŻ  ZAGROŻENIA

TWOJE  ZDROWIE  JEST   NAJWAŻNIEJSZE

SKORZYSTAJ  Z  INFOLINII    22 505 11 11

TWOJE  POTRZEBY  W  TRYBIE  PILNYM  BĘDĄ  PRZEKIEROWANE  DO  GOPS  ŁODYGOWICE

 

PROGRAM  ZAKŁADA:

  • Dostarczenie niezbędnych produktów do twojego domu:
  • artykuły spożywcze
  • środki higieny osobistej
  • środki czystości
  • lekarstwa
  • sprawy urzędowe np. opłata rachunków domowych

 

  • PROGRAM NIE ZAWIERA USŁUGI SPRZĄTANIA

Program POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, iż od września 2020 roku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Łodygowice,                        ul. Królowej Jadwigi 6

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8631 854

 

 

Zdalne poradnictwo terapeutyczne

Zdalne poradnictwo terapeutyczne dla osób doznających przemocy                                                        w rodzinie, uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i internetu, członkom rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, osobom doświadczającym przemocy

TEL: 516 166 432

dyżur w punkcie: środy 12.30 – 14.30. 516 166 432

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego konsultacje będą udzielane w formie telefonicznej lub online (skype lub messenger) – do odwołania

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

TELEFON ALARMOWE 997, 112 ; KP ŁODYGOWICE 33/8606 510

NIEBIESKA LINIA 801 120 002

PORADNIA TELEFONICZNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE 22/668 70 00

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA 116 23

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111

GOPS ŁODYGOWICE 33/8631 854; 33/8631 909