Archiwa kategorii: Bez kategorii

Program POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, iż od września 2020 roku rusza kolejna edycja Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane trudną sytuacją życiową (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj.  ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizm lub narkomania; zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa; klęska żywiołowa lub ekologiczna) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj.:

  • 1402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej
  • 1056 zł w przypadku osoby w rodzinie.

 

Wnioski o objęcie pomocą można składać w siedzibie GOPS Łodygowice,                        ul. Królowej Jadwigi 6

 

Bliższych informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 33 8631 854

 

 

Zdalne poradnictwo terapeutyczne

Zdalne poradnictwo terapeutyczne dla osób doznających przemocy                                                        w rodzinie, uzależnionym lub zagrożonym uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu, komputera i internetu, członkom rodzin osób uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem, osobom doświadczającym przemocy

TEL: 516 166 432

dyżur w punkcie: środy 12.30 – 14.30. 516 166 432

W związku z wprowadzeniem stanu epidemiologicznego konsultacje będą udzielane w formie telefonicznej lub online (skype lub messenger) – do odwołania

 

WAŻNE NUMERY TELEFONÓW

TELEFON ALARMOWE 997, 112 ; KP ŁODYGOWICE 33/8606 510

NIEBIESKA LINIA 801 120 002

PORADNIA TELEFONICZNA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE 22/668 70 00

KRYZYSOWY TELEFON ZAUFANIA 116 23

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 116 111

GOPS ŁODYGOWICE 33/8631 854; 33/8631 909

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że można składać wnioski dotyczące ubiegania się o pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Kryteria kwalifikujące do otrzymania w/w pomocy kształtują się następująco:

– dla osoby w rodzinie próg dochodowy to kwota 1.028 zł

– dla osoby samotnej próg dochodowy to kwota 1.268 zł

Wnioski do można pobierać w siedzibie GOPS ul. Królowej Jadwigi 6, Łodygowice

Informacja o placówkach całodobowych dla osób niepełnosprawnych,przewlekle chorych i w podeszłym wieku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, aby w sytuacji konieczności wyboru placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,przewlekle chorym i w podeszłym wieku kierować się wykazem placówek legalnie funkcjonujących, dostępnym na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod adresem(http://www.katowice.uw.gov.pl/wydzial/wydzial-polityki-spolecznej/wykazy-i-rejestry)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej informuje, iż nabór wniosków na stworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych – spółdzielniach socjalnych odbędzie się w terminie: 1.02.2017 roku – 14.02.2017 roku.

owesMasz konkretny pomysł na działalność i znasz ludzi,
z którymi chciałbyś go zrealizować? Potrzebujesz wsparcia, by wprowadzić go w życie?

Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub niepełnosprawną mającą trudności w znalezieniu pracy – masz szansę na:

  • Dotację do 120 000 zł na utworzenie Spółdzielni Socjalnej,
  • Dotację do 5000 zł/miesiąc na bieżące koszty związane z prowadzoną działalnością.

O utworzenie przedsiębiorstwa społecznego mogą ubiegać się:

  •     osoby fizyczne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób fizycznych,
  •     osoby prawne planujące utworzenie spółdzielni socjalnej osób prawnych.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura projektu, mieszczącego się w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej,
przy ul. Cieszyńskiej 367, lub pod numerem tel. 33 496 02 44.