Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywatela Ukrainy – Одноразова грошова допомога громадянину України

Obywatele Ukrainy, którzy zostali wpisani do rejestru PESEL, będą mogli składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Wniosek w imieniu osoby małoletniej (dziecka poniżej 18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Wniosek należy złożyć osobiście i własnoręcznie podpisać.

WYPEŁNIAJ W JĘZYKU POLSKIM – WIELKIMI LITERAMI W ALFABECIE ŁACIŃSKIM. W razie niewypełnienia wszystkich danych – konieczne będzie ich uzupełnienie. Wnioski niespełniające wymogów będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Dane, które trzeba wpisać we wniosku:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) płeć;

5) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

6) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;

7) informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) adres pobytu;

9) dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej;

10) numer PESEL.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Громадяни України, які перебувають на території Республіки Польщі легально на підставі ст. 2 пункт Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави і які внесені в реєстр PESEL, мають право на допомогу у вигляді одноразової грошової виплати розміром 300 злотих. Допомога призначена на утримання, зокрема на покриття видатків на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни, а також оплати житла.

Заяву від імені неповнолітнього (дитини віком до 18 років) може подати її законний представник, тимчасовий опікун або особа, яка фактично опікується дитиною.

Заява має бути подана особисто та підписана від руки.

ЗАЯВУ СЛІД ЗАПОВНИТИ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ – ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ ЛАТИНСЬКОГО АЛФАВІТУ.

Брак даних неприпустимий. Всі поля необхідно заповнити. Заявки, які не відповідають вимогам, розглядатися не будуть. Дані, які потрібно внести в заявку:

1) ім’я (імена) та прізвище;

2) дата народження;

3) громадянство;

4) стать;

5) вид документа, за яким перетнули кордон;

6) серія та номер документа, за яким перетнули кордон;

7) відомості про дату в’їзду на територію Республіки Польща;

8) адреса проживання;

9) контактні дані, включаючи номер телефону або адресу електронної пошти;

10) номер PESEL

Правова основа Закон від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави.

 

WNIOSEK-O-WYPŁATĘ-POMOCY-W-POSTACI-JEDNORAZOWEGO-ŚWIADCZENIA-PIENIĘŻNEGO-Заява-на-виплату-одноразової-грошової-допомоги.pdf (148 pobrań )