Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 1. w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6 34-325 Łodygowice.
 1. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu iod@infosystem-projekt.pl.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

Realizacji zadań publicznych własnych i zleconych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. b, RODO.

 1. Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
 1. Okres przechowywania danych.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt GOPS Łodygowice. Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GOPS zobowiązany jest do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 1. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:
  1. podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
  3. a) pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania
   na polecenia ADO.
 1. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione
  na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 1. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w jednym lub większej ilości określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) ma Pani/Pan prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 1. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.