Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, jako Partner Projektu „Beskidy na TAK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do udziału w projekcie pt. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Szczegóły poniżej.

1

2

INFORMACJA

Stowarzyszenie Integracyjne EUROBESKIDY z siedzibą ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, jako Partner Projektu „Beskidy na TAK” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego, Oś priorytetowa IX – Włączenie Społeczne, DZIALANIE 9.1 – Aktywna integracja, PODDZIALANIE 9.1.5 – Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, zaprasza do udziału powyższego Projektu zainteresowanych Beneficjentów z terenu powiatu żywieckiego, którego głównym celem jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej.

Uczestnikami Projektu mogą być:

 • osoby z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym;

 • osoby z otoczenia osób niepełnosprawnych (niezatrudnione ze względu na opiekę nad osobą niepełnosprawną);

 • osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym m.in.:

  • osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej;

  • osoby bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności;

  • osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

  • osoby zwalniane z zakładów karnych, mające trudności w integracji ze środowiskiem;

  • osoby bezrobotne zakwalifikowane do III profilu pomocy;

  • osoby niesamodzielne;

  • osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;

  • osoby lub rodziny korzystające z PO PŻ.

W ramach Projektu realizowane będą następujące formy wsparcia:

 • szkolenia z zakresu kompetencji społecznych i edukacji finansowej;

 • szkolenia zawodowe w wymiarze 80 godzin;

 • zatrudnienie stażowe w wymiarze 10 miesięcy;

 • zatrudnienie subsydiowane u pracodawcy z udziałem trenera pracy w wymiarze 12 miesięcy;

 • konsultacje z psychologiem, doradcą zawodowym, pracownikiem socjalnym;

 • stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt ze Stowarzyszeniem Integracyjnym EUROBESKIDY gdzie udzielone będą szczegółowe informacje w siedzibie 34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6, kontakt telefoniczny: 33 8623 197 lub 33 8623 198 (w dni robocze w godz. 700-1500).

Stowarzyszenie Integracyjne Eurobeskidy

Prezes Stowarzyszenia

Stanisław Handerek