Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej − edycja 2023

logo_opieka

Gmina Łodygowice przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Całkowita wartość w 2023r. wynosi: 109 966,20 zł

Kwota dofinansowania  w 2023r. wynosi: 109 966,20 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70% uczestników Programu  stanowiły osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia tj.:

1)    osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz

2)    dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt. 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji), w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi (przez niepełnosprawność sprzężoną rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (33) 8631854; (33) 8631909;

Do pobrania:


Plakat informacyjny (87 pobrań )