Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022

logo_opieka

 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

Wartość dofinansowania programu:

226 899,00 zł

Całkowita wartość:

226 899,00 zł

Planowany termin rozpoczęcia realizacji programu:

kwiecień 2022 r.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności:
  a) o stopniu znacznym lub
 1. b) o stopniu umiarkowanym albo
 2. c)  traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1) poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;

2) wsparcia osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;

3) uczestnictwa osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;

4) dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;\

5) zwiększenia wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

3) załatwianiu spraw urzędowych;

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. W razie wątpliwości informacji i wyjaśnień dotyczących programu i jego realizacji udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Mając na względzie zapis Programu stanowiący, iż rodzaj usług i ich zakres godzinowy powinny być uzależnione od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności uczestnika, Gmina Łodygowice zastrzega sobie prawo ograniczania wymiaru godzinowego jak i okresu przyznania asystencji celem zwiększenia jej dostępności dla wnioskodawców. Jednocześnie zastrzega się, iż w przypadku nadmiernej ilości wniosków uniemożliwiającej przyznanie asystencji wszystkim wnioskodawcom decydować będzie kolejność wpływu wniosków.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:

 1. Karta zgłoszenia do Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2022.
 2. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2022
 3. Klauzula informacyjna w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 4. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.
 5. Kserokopia aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać  w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach

34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6

Tel. 33 8631 854

email: kierownik@gopslodygowice.pl


ZAŁĄCZNIKI:


Plakat informacyjny (139 pobrań )

 

Program Asystent Osobisty Osoby Niepelnosprawnej edycja 2022 (125 pobrań )

 

1. Karta zgłoszenia do programu (146 pobrań )

 

2. Zakres czynności asystenta (150 pobrań )

 

3. Klauzula informacyjna w ramach programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 (147 pobrań )

 

4. Klauzula informacyjna rodo w ramach programu asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2022 (136 pobrań )