Programu „Opieka Wytchnieniowa” − edycja 2023

logo_opieka

Gmina Łodygowice przystępuje do realizacji Programu „Opieka Wytchnieniowa” − edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Całkowita wartość w 2023r. wynosi: 90 372,00 zł

Kwota dofinansowania  w 2023r. wynosi: 90 372,00 zł

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573,
    z późn. zm.).

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: (33) 8631854; (33) 8631909;

Do pobrania:


Plakat informacyjny (90 pobrań )