Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice

Gmina Łodygowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich   pn. „Rozszerzenie oferty Świetlic

w Gminie Łodygowice”

 

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. poprzez rozszerzenie oferty świetlicy, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych. Okres: od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach utworzenia świetlicy w Łodygowicach
  2. Realizacji konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców                    i opiekunów

 

Wskaźniki projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ] – 105
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [ osoby ] – 105

 

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ] – 61

 

 

Wartość projektu – 640 118,75 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 595 310,43 zł.

180209_EFS_plakat-poziom_-do-uzupełnienia.pdf (117 pobrań ) plakat_zapisy_psycholog.pdf (118 pobrań )