Struktura organizacyjna

O GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach jest jednostką budżetową i organizacyjną Gminy Łodygowice.

Ośrodek realizuje:

  1. zadania z zakresu pomocy społecznej, będące zadaniami Gminy, własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej, a także
  2. świadczenia rodzinne,
  3. pomoc osobom uprawnionym do alimentów,
  4. podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych,
  5. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie,
  6. stypendia szkolne,
  7. potwierdzanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  8. Karty Dużej Rodziny.

Obszar działalności: teren gminy Łodygowice, tj. sołectwa: Łodygowice, Pietrzykowice, Bierna, Zarzecze.

PRACOWNICY GOPS

Kierownik – Anna Jakubiec-Barcik

Dział świadczeń rodzinnych:

Starszy administrator – Agnieszka Grabska-Faber

Starszy administrator – Ewa Magnuszewska

Administrator – Natalia Pitera

Pomoc administracyjna – Sylwia Omyła

Pomoc administracyjna – Krzysztof Duława

Dział księgowości:

Główny księgowy – Alicja Gawron

Księgowa – Monika Goryl

Dział pomocy społecznej:

Starszy specjalista pracy socjalnej – Jadwiga Szymik

Starszy specjalista pracy socjalnej – Magdalena Gawron

Pracownik socjalny – Ilona Mikołajek

Pracownik socjalny – Joanna Tatoń

Pracownik socjalny – Aneta Konior

Starszy asystent rodziny – Katarzyna Stec

SCHEMAT ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI


Akty prawne:

2015-Regulamin-naboru-kandydatów-na-wolne-stanowiska-urzędnicze-w-GOPS.pdf (892 pobrania )