Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gopslodygowice.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Do kilku elementów użytkownik nie ma dostępu z poziomu klawiatury;

 • Struktura nagłówkowa stron posiada błędy;

 • Występują błędy kodu HTML i CSS;

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że dokumenty opublikowane na stronie są niedostatecznie dostępne z uwagi na fakt, iż pochodzą z różnych źródeł.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracje sporządzono dnia: 2021-03-04

 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-22

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie skarg i wniosków odpowiada: Anna Jakubiec-Barcik

e-mail: kierownik@gopslodygowice.pl

Telefon: 33 863 18 54

Każdy ma prawo

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu;

 • wnioskować o udostepnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej;

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie;

 • wskazanie dogodnej formy udostepnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostepnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i wnioski

W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach mieści się w budynku przy ul. Królowej Jadwigi 6. Budynek jest w pełni przystosowane do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się. Podjazd do budynku jest bezstopniowy. W budynku jest zainstalowana platforma windowa z dzwonkiem. Brak drzwi otwieranych automatycznie. Drzwi wyposażone w samozamykacz.

Dokumenty kierowane do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej osobiście przez interesantów składane są bezpośrednio w biurze podawczym, które mieści się na I piętrze.

Na parkingu jest wyznaczone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, które mieści się przy ul. Królowej Jadwigi.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu, natomiast jest możliwość skorzystania z usług tłumacza polskiego języka migowego w Urzędzie Gminy Łodygowice ul. Piłsudskiego 75.