Zespół interdyscyplinarny

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Zespół ma za zadanie w szczególności:

  • realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie z uwzględnieniem ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Łodygowice,
  • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy,
  • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
  • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
  • rozpowszechnienie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
  • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

  • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
  • monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
  • dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
Co-warto-wierdzieć-o-procedurze-Niebieskiej-Karty.pdf (458 pobrań )