Rozszerzenie oferty Świetlic w Gminie Łodygowice

Gmina Łodygowice realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich   pn. „Rozszerzenie oferty Świetlic

w Gminie Łodygowice”

 

Wzrost dostępności i jakości usług społecznych zapobiegających ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. poprzez rozszerzenie oferty świetlicy, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych. Okres: od 01.10.2022 r. do 30.06.2023 r.

 

Zadania przewidziane w projekcie:

  1. Rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą w ramach utworzenia świetlicy w Łodygowicach
  2. Realizacji konsultacji psychologicznych dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców                    i opiekunów

 

Wskaźniki projektu:

  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie [ osoby ] – 105
  • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [ osoby ] – 105

 

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt. ] – 61

 

 

Wartość projektu – 640 118,75 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Społeczny) – 595 310,43 zł.

180209_EFS_plakat-poziom_-do-uzupełnienia.pdf (2 pobrania ) plakat_zapisy_psycholog.pdf (4 pobrania )

DODATEK DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Informujemy, że  wnioski o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła można składać:

  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – wniosek ten musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 671 ze zm.) 
  • tradycyjnie (papierowo) – w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej                                                 w Łodygowicach, ul. Królowej Jadwigi 6 w godzinach: poniedziałek, wtorek i środa: 7:00-15:00, czwartek: 7:00-16:30, piątek: 7:00-13:30.

 

Pliki do pobrania:

Wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych (429 pobrań ) Klauzula-RODO-DDGD2.docx (122 pobrania )