Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r. przedłużono kolejne regulacje, które wspierają polskie rodziny. Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20/429 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/ 822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

Zasada złotówka za złotówkę

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek

Aby otrzymać dodatek osłonowy należy złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6. Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

*Kwota dofinansowania uzależniona od źródła ogrzewania.

 

Program Opieka Wytchnieniowa

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Informacje o programie oraz przystąpieniu do diagnozy potrzeb.

logo_aoon
Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 30.10.2023r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Aktywność zawodowa członka rodziny lub opiekuna nie wyklucza z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Udział w Programie jest bezpłatny!

W godzinach realizacji usług opiekuna nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowe ze środków publicznych.
Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Gmina Łodygowice planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Łodygowice, prosi osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie w terminie do dnia 10.11.2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania oraz klauzuli informacyjnej RODO stanowiących załącznik do informacji osobiście w formie papierowej do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 700- do 1500,
czwartek od 700- do1630,
piątek od 700- do 1330.
lub drogą elektroniczną na adres email: kierownik@gopslodygowice.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 338631854 w dniach i godzinach wskazanych powyżej.
Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.
Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresami:
Ogłoszenie o naborze: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30.10.2023-1698671211.pdf
Program:https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf
ZAŁĄCZNIKI:

drukzapotrzebowaniaow2024.docx (230 pobrań ) Klauzula informacyjna w ramach programu GOPS (81 pobrań )

NOWY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

FEnPZ

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

 • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 410 zł dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy. Kwalifikacji o udziału w Programie dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań dla osób uprawnionych rozpocznie się na przełomie października i listopada 2023 r.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu FEPŻ dla mieszkańców Gminy Łodygowice wydawana jest przez:

 • Parafia św. Stanisława BM w Łodygowicach plac Św. Stanisława 2, 34-325 Łodygowice
 • Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach Plac Wolności 3, 34-325 Łodygowice
 • Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17, 34-326 Zarzecze
 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach Nowaka 1, 34-326 Pietrzykowice

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych – prośba o wypełnienie ankiety

Na prośbę Pana Mirosława Grewińskiego, kierownika zespołu badawczego Uczelni Korczaka, prosimy o wypełnienie ankiet, do których link zamieszczony został  poniżej.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

 

 

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

 

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

 

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

 

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
Prof. Mirosław Grewiński

Rektor Uczelni Korczaka

 

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informacja o programie oraz przystąpieniu do diagnozy potrzeb.

logo_aoon

Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Gmina Łodygowice planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

W celu rozeznania faktycznych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich w gminie Łodygowice, przystępuje się niniejszym do diagnozy, która posłuży przygotowaniu wniosku na środki finansowe na realizację Programu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, proszone są o złożenie następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 1. Deklaracja chęci uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 2. Klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6,

34-325 Łodygowice w godzinach urzędowania:

 • Poniedziałek – środa w godzinach 7:00 – 15:00,
 • Czwartek – w godzinach 7:00 – 16:30,
 • Piątek – w godzinach 7:00 – 13:30.

lub drogą elektroniczną na adres email: kierownik@gopslodygowice.pl do dnia 8 września 2023 roku.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie – stanowi jedynie diagnozę potrzeb w powyższym zakresie. Po otrzymaniu środków z funduszu solidarnościowego Gmina będzie prowadziła właściwy nabór uczestników do Programu.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

 

ZAŁĄCZNIKI:

aoon2024-klauzula-rodo-.docx (210 pobrań )     deklaracja-chęci-uczestnictwa-aoon-2024.docx (212 pobrań )