„Dobry Start” dla ucznia

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.  Po raz pierwszy świadczenie trafi do rodzin w tym roku. Wsparciem zostanie objętych 4,6 mln uczniów.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

 

 

ZMIANA USTAWY O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach reprezentowana przez Kierownika Jednostki GOPS.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, kontakt z inspektorem będzie możliwy za pośrednictwem adresu iod@gopslodygowice.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

a) prowadzenia postępowań w sprawie ustalenia prawa do świadczeń wypłacanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz udzielania innej pomocy, będącej w kompetencji GOPS (dane z elektronicznej bazy danych będą przechowywane do czasu likwidacji programów)

b) ewidencji świadczeniobiorców i akt osobowych (dane będą przechowywane w składnicy akt, zgodnie z okresem przechowywania)

c) powiadamiania i informowania świadczeniobiorców w systemie SMS-owym (dane będą przechowywane do zaprzestania wykorzystywania takiej formy komunikacji)

d) umieszczania na stronie internetowej wizerunku osób biorących udział w realizowanych przez GOPS projektach (dane będą przechowywane do czasu likwidacji strony internetowej)

4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

5) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

6) Pani/Pana dane w razie konieczności mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Zapytanie Ofertowe II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żywcu ul. Ks. Pr. St. Słonki 24 realizator projektu pt. Chcę lepiej! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS
zaprasza do złożenia oferty na usługę: 1.  Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON) w wymiarze 30 godzin (60 min.) w miesiącu, przez okres 8 miesięcy (240 godz.) dla każdego z 5 Uczestników/czek projektu pt. Chcę lepiej! współfinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamawiający dzieli zamówienie na 5 części po 240 godzin. Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną cześć.

Zapytanie ofertowe II (17 pobrań )

KOMUNIKAT

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje,

że od dnia 06.11.2017r. siedziba  OPS będzie mieścić się  w budynku
zamku pok. nr 8, przy ul. Kròlowej Jadwigi 6 w Łodygowicach.

Realizacja świadczenia wychowawczego – stan na dzień 22.09.2017r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach, Dział Świadczeń Rodzinnych informuje, że  rozpatrzono 44% wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego,  złożonych na nowy okres, tj.: od 01.10.2017r. do 30.09.2018r. Jednocześnie wskazać należy, że w okresie od 01.08.2017r. do 31.08.2017r. wpłynęło 901 wniosków o ustalenie prawa do w/w świadczenia.  W przypadku województwa śląskiego, stosunek liczby wniosków  do wydanych decyzji  kształtuje się na poziomie 29%.