Stypendia

Wszystkie wnioski i oświadczenia niezbędne do ubiegania się o stypendium szkolne znajdują się w zakładce Dokumenty do pobrania.


Pomoc materialna dla uczniów – stypendium szkolne

Prawo korzystania ze świadczeń  pomocy materialnej dla uczniów określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.)
Pomoc materialna dla uczniów jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających    z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Pomoc materialna przysługuje:

–  uczniom szkół publicznych i niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

–  wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12 w/w ustawy.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2020 r., poz. 1876) i Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) tj.
528,00 zł netto. 
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

–  sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty;

–  formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;

–  tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;

–  tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym przyznaje wójt. Rada gminy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w art. 90m ust.1 w/w ustawy.
W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym wydaje się decyzje administracyjne. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:

–   wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;

wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być również przyznawane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października danego roku szkolnego. W przypadku uczniów i słuchaczy szkól, w których zajęcia dydaktyczno- wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku.

Wniosek powinien być kompletnie wypełniony i podpisany. Do wniosku należy dołączyć dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku a w przypadku dochodu utraconego wszystkie dochody z miesiąca składania wniosku m.in.

 • zaświadczenie o dochodach wypłaconych w miesiącu poprzedzającym m-ąc złożenia wniosku (druk do pobrania w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej GOPS)

 • decyzja o rencie i/lub emeryturze

 • zaświadczenie o przyznaniu zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami za miesiąc poprzedzający składanie wniosku (druk do pobrania w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej GOPS)

 • zaświadczenie o dodatku mieszkaniowym

 • oświadczenie o zasiłku okresowym

 • zaświadczenie o zasiłku pielęgnacyjnym

 • zaświadczenie o funduszu alimentacyjnym (druk do pobrania w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej GOPS)

 • zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymanych alimentów z m-ca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej

 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku osób bezrobotnych

 • wszelkie inne dokumenty potwierdzające dochody rodziny

 • zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadanych hektarach przeliczeniowych

Stypendium szkolne realizowane jest tylko na podstawie faktur i rachunków imiennych wystawionych na wnioskodawcę. 


Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się do siedziby:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
ul. Królowej Jadwigi 6, 34-325 Łodygowice, pokój nr 12A
tel. 33 8631 854 (wew. 2)