Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6 34-325 Łodygowice reprezentowany przez Kierownika Ośrodka.

2) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, funkcję tą pełni Pan
Mirosław Midor, kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail
iod@infosystem-projekt.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:
a) Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
b) Realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Łodygowicach ( art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy).
c) W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a , art. 9 ust. 1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).

4) Przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, co do których istnieje obowiązek prawny ich
podania w zakresie zwykłych i szczególnych danych osobowych. Jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może spowodować pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt GOPS Łodygowice. Jednocześnie w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym GOPS zobowiązany jest do zachowania danych osobowych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

6) Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione podmiotom upoważnionym do odbioru
danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotom, które
przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające),
pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na
polecenia Administratora.

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku danych, które są udostępnione na
podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania.

8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9) Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.