Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

MRiPS Gmina Łodygowicelogo

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Zaproszenie do składania zgłoszeń do udziału w Programie
„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024
W związku z przystąpieniem przez Gminę Łodygowice do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informujemy o rozpoczęciu naboru osób do udziału w programie.

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

  1. a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  3. c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować.

Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie:
1. poprawy jakości życia osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
2. wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
3. uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
4. dofinansowania jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami;
5. zwiększenia wsparcia asystenckiego dla uczniów z niepełnosprawnościami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Usługi asystencji osobistej w Gminie Łodygowice mogą świadczyć osoby WSKAZANE PRZEZ UCZESTNIKA PROGRAMU, niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem.

Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych proszeni są o zapoznanie się z treścią Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia.

ZASADY I TERMINY NABORU

Nabór uczestników programu prowadzony będzie począwszy od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do 28 lutego 2024 roku.

Zgłoszenie uczestnika programu w ramach naboru może zostać dokonane w następujący sposób:
–    osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach
34-325 Łodygowice ul. Królowej Jadwigi 6 , od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka tj.:
poniedziałek, wtorek, środa 7:00- 15:00,
czwartek 7:00- 16:30,
piątek7:00- 13:30,
–    za pomocą poczty tradycyjnej – przesyłką pocztową (decyduje data wpływu do GOPS).

–   w formie elektronicznej z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej Epuap.

Zgłoszenie obejmuje następujące dokumenty:
1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024”, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Klauzula RODO podpisana odpowiednio przez osobę zgłaszającą udział w programie lub opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej, stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia.
3. Kserokopia (dla formy elektronicznej skan/fotokopia) aktualnego orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia równoważnego do wyżej wymienionych lub w przypadku dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
Karty zgłoszeniowe przyjmowane są do 28.02.2024 r.


Pliki do pobrania: