Archiwa kategorii: Aktualności

NOWY PROGRAM FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA POMOC ŻYWNOŚCIOWĄ 2021-2027 (FEPŻ)

FEnPZ

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

 • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
 • 1 410 zł dla osoby w rodzinie

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 cytowanej ustawy. Kwalifikacji o udziału w Programie dokonuje Ośrodek Pomocy Społecznej poprzez wydawanie skierowań dla osób uprawnionych rozpocznie się na przełomie października i listopada 2023 r.

Pomoc żywnościowa w ramach Programu FEPŻ dla mieszkańców Gminy Łodygowice wydawana jest przez:

 • Parafia św. Stanisława BM w Łodygowicach plac Św. Stanisława 2, 34-325 Łodygowice
 • Kościół św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Łodygowicach Plac Wolności 3, 34-325 Łodygowice
 • Parafia Wszystkich Świętych w Zarzeczu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 17, 34-326 Zarzecze
 • Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowicach Nowaka 1, 34-326 Pietrzykowice

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027

 

Badanie dotyczące świadczenia usług społecznych – prośba o wypełnienie ankiety

Na prośbę Pana Mirosława Grewińskiego, kierownika zespołu badawczego Uczelni Korczaka, prosimy o wypełnienie ankiet, do których link zamieszczony został  poniżej.

Badanie ma wskazać, jak rozwijać usługi środowiskowe w Polsce tak, aby osoby wymagające wsparcia mogły jak najdłużej cieszyć się zdrowiem i dobrostanem w swoim miejscu zamieszkania.

Badanie jest w pełni anonimowe, a jego wyniki są poufne i będą przedstawione wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień statystycznych. Wnioski z badania będą podstawą do prowadzenia różnych zmian w obszarze polityki społecznej – stąd ich waga i znaczenie.

 

 

 

Wypełnienie ankiety zajmie około 20 minut. Link jest aktywny przez najbliższe kilka dni.

 

Ankieta dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów: https://pbs.pl/dus02A_niesamodzielni

Ankieta dla osób z niepełnosprawnością (z orzeczeniem o niepełnosprawności): https://pbs.pl/dus02A_niepelnosprawni

Ankieta dla seniorów: https://pbs.pl/dus02A_seniorzy

Ankieta dla wychowanków pieczy: https://pbs.pl/dus01A_piecza

Ankieta dla osób w kryzysie bezdomności: https://pbs.pl/dus06A_kryzys_bezdomnosci

 

Jeżeli link nie jest aktywny to prosimy skopiować adres ankiety do przeglądarki internetowej (np. Chrome, Firefox, Edge, Safari itp.).

 

W razie problemów technicznych proszę kontaktować się pod adresem: dus.helpdesk@pbs.pl

 

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.
Prof. Mirosław Grewiński

Rektor Uczelni Korczaka

 

Program Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Informacja o programie oraz przystąpieniu do diagnozy potrzeb.

logo_aoon

Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Gmina Łodygowice planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnością.

Adresatami Programu są:

 1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
  oraz
 2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
 • o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
 • traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Udział w Programie jest bezpłatny!

Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
1) wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
2) wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
3) wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
4) wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem;
5) zaprowadzaniu i odbieraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane ze środków publicznych.

W celu rozeznania faktycznych potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie usług asystenckich w gminie Łodygowice, przystępuje się niniejszym do diagnozy, która posłuży przygotowaniu wniosku na środki finansowe na realizację Programu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, proszone są o złożenie następujących dokumentów zgłoszeniowych:

 1. Deklaracja chęci uczestnictwa w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024;
 2. Klauzula informacyjna RODO.

Dokumenty należy złożyć w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach ul. Królowej Jadwigi 6,

34-325 Łodygowice w godzinach urzędowania:

 • Poniedziałek – środa w godzinach 7:00 – 15:00,
 • Czwartek – w godzinach 7:00 – 16:30,
 • Piątek – w godzinach 7:00 – 13:30.

lub drogą elektroniczną na adres email: kierownik@gopslodygowice.pl do dnia 8 września 2023 roku.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Programie – stanowi jedynie diagnozę potrzeb w powyższym zakresie. Po otrzymaniu środków z funduszu solidarnościowego Gmina będzie prowadziła właściwy nabór uczestników do Programu.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresem: www.gov.pl/web/rodzina/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

 

ZAŁĄCZNIKI:

aoon2024-klauzula-rodo-.docx (240 pobrań )     deklaracja-chęci-uczestnictwa-aoon-2024.docx (244 pobrania )

Informacja STYPENDIA SZKOLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 przyjmowane będą w terminie od 01 września do 15 września 2023.

Kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia w/w pomocy wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie (dochód obliczony na podstawie zaświadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku).

Informacje dostępne w siedzibie GOPS lub pod numerem telefonu 33 863 1854.

 

KORPUS WSPARCIA SENIORÓW

logo_opieka


Program „Korpus Wsparcia Seniorów”

Gmina Łodygowice przystępuje do realizacji Programu „Korpus Wspierania Seniorów” na rok 2023, finansowanego ze środków dotacji celowej budżetu państwa oraz środków własnych Gminy. Realizatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodygowicach.

Program stanowi kontynuację programu realizowanego na terenie gminy Łodygowice w 2022r.

Główny cel programu

Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”

Dla kogo?

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej, mających problemy
z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

W ramach programu realizowany będzie:

Moduł II – poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania
w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do „opieki na odległość” poprzez zakup tzw. opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi, wyposażonych w co najmniej trzy z wymienionych poniżej funkcji:

 • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
 • detektor upadku,
 • czujnik zdjęcia opaski,
 • lokalizator GPS,
 • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
 • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe.

Na realizację Programu w roku 2023 Gmina Łodygowice otrzymała:

Kwota dofinansowania w 2023 r. wynosi: 25 080,00zł

 Całkowita wartość w 2023 r. wynosi: 31 350,00zł

W dniu 8 marca 2023 roku Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu osłonowego Gminy Łodygowice „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Informacje można uzyskać w:

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodygowicach

34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6

tel. 33 8631 854

email: kierownik@gopslodygowice.pl

Do pobrania:

Program-KWS-20231.docx (112 pobrań )