Kompetencje cyfrowe dla NEET

Poniżej zamieszczamy informacje o projekcie „Kompetencje cyfrowe dla NEET” skierowanego do osób 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). Szczegóły poniżej.

Kompetencje-cyfrowe-dla-NEET.pdf (334 pobrania )

Realizacja projektu przyczyni się skutecznie do przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego, ubóstwa, trudnej sytuacji na rynku pracy, itp., ponieważ 100% uczestniczek i uczestników projektu weźmie udział w szkoleniach zawodowych oraz stażach, a min. 43% znajdzie zatrudnienie. W związku z tym uważamy, że może znaleźć się grupa osób, z którymi macie Państwo kontakt, a które mogą być zainteresowane udziałem w projekcie.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

KOMPETENCJE CYFROWE DLA NEET

Do projektu zapraszamy osoby w wieku 15-24 lat zamieszkujące woj. śląskie, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET),
tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki:

 • Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo),
 • Nie kształcą się (w systemie stacjonarnym),
 • Nie szkolą się.

UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM PROJEKTU OFERUJEMY KOMPLEKSOWE WSPARCIE W ZAKRESIE:

 1. Poradnictwa zawodowego,
 2. Szkoleń zawodowych, takich jak:
 • ECDL BASE (B1 – Podstawa pracy z komputerem, B2 – Podstawy pracy w sieci, B3 – Przetwarzanie tekstów, B4 – Arkusze kalkulacyjne)
 • ECDL IT Security (kwestie bezpieczeństwa, złośliwe oprogramowanie, bezpieczeństwo w sieciach, bezpieczeństwo w Internecie, komunikacja, bezpieczne zarządzanie danymi)
 • Efektywne kierowanie zespołem
 1. Płatnych 3 miesięcznych staży zawodowych w wybranym przedsiębiorstwie.
 2. Pośrednictwa pracy

Gwarantujemy:

 • jednorazowe stypendium szkoleniowe w wysokości 764,75 zł
 • stypendium stażowe przez okres trwania stażu w wysokości 1 750 zł za każdy miesiąc stażu.
 • materiały szkoleniowe

Do wzięcia udziału w projekcie szczególnie zapraszamy osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie średnie i poniżej) oraz os. ze stopniem niepełnosprawności.

Zapewniamy wszelką pomoc potencjalnym uczestnikom na etapie rekrutacji (informacje, porady, pomoc w wypełnianiu dokumentów, itp.).

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób młodych z woj. śląskiego, w tym minimum 25 os. z niepełnosprawnością,
w wieku 15-24 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w okresie 01.05.2016 r. – 31.07.2017r.

Uprzejmie proszę o odpowiedź na temat możliwości podjęcia współpracy.

Z poważaniem

Adam Kraus
Dyrektor Zarządzający