Program Opieka Wytchnieniowa

Program ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
Informacje o programie oraz przystąpieniu do diagnozy potrzeb.

logo_aoon
Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 30.10.2023r. ogłosił nabór wniosków na realizację Programu „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
2. osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.)
– poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością i która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.
Aktywność zawodowa członka rodziny lub opiekuna nie wyklucza z możliwości uzyskania usługi opieki wytchnieniowej.

Udział w Programie jest bezpłatny!

W godzinach realizacji usług opiekuna nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego albo finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowe ze środków publicznych.
Wójt Gminy Łodygowice informuje, że Gmina Łodygowice planuje przystąpić do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa ” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Z uwagi na powyższe Wójt Gminy Łodygowice, prosi osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie o złożenie w terminie do dnia 10.11.2023 roku (decyduje data wpływu) druku zapotrzebowania oraz klauzuli informacyjnej RODO stanowiących załącznik do informacji osobiście w formie papierowej do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodygowicach, 34-325 Łodygowice, ul. Królowej Jadwigi 6, w godzinach:
poniedziałek, wtorek, środa od 700- do 1500,
czwartek od 700- do1630,
piątek od 700- do 1330.
lub drogą elektroniczną na adres email: kierownik@gopslodygowice.pl
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 338631854 w dniach i godzinach wskazanych powyżej.
Niniejsze informacje maja posłużyć do opracowania diagnozy potrzeb oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2024.
Uwaga! Złożenie druku zapotrzebowania nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem osoby do objęcia wsparciem.

Szczegóły Programu zawarte są pod adresami:
Ogłoszenie o naborze: https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Ogloszenie-ow-jst-edycja-2024-30.10.2023-1698671211.pdf
Program:https://niepelnosprawni.gov.pl/download/Program-ow-jst-edycja-2024-1698671215.pdf
ZAŁĄCZNIKI:

drukzapotrzebowaniaow2024.docx (250 pobrań ) OWES_informacja-o-kwotach-wsparcia.pdf (12 pobrań )